Finlex

Hörande vid författningsberedning

Anvisning för hörande vid Författningsberedning

I anvisningen behandlas frågor som gäller hörande vid författningsberedning. Med hörande avses inhämtande av intressentgruppers och allmänhetens åsikter, kunskaper och erfarenheter om ärenden som är under beredning. Intressentgrupper är till exempel myndigheter, sakkunniga, organisationer och företag. Frågor som tas upp i anvisningen är hur man planerar hörandet, vilka metoder som kan användas samt hur remissvaren behandlas. I anvisningen definieras också minimitiden för remissbehandlingen och presenteras förfaranden som främjar beredningens öppenhet.

Syftet med anvisningen är att främja regelbunden användning av metoderna och förfarandena för hörande vid författningsberedning för att öka beredningens öppenhet och ge intressentgrupperna bättre möjligheter att delta.

Innehållet i Anvisning för hörande